Wyszukiwarka

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

KSIEGARNIALUMEN.PL

 

 

„Bezpieczny Sklep”

Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.            Sklep ksiegarnialumen.pl  działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.            Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep ksiegarnialumen.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.            Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu ksiegarnialumen.pl  zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4.            W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1.        Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

4.2.        Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

4.3.        Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 1823),

4.4.        Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1.            FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej ksiegarnialumen.pl  umożliwiający utworzenie Konta.

2.            FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej ksiegarnialumen.pl  umożliwiający złożenie Zamówienia.

3.            KALKULATO PRZELICZENIOWY - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.

4.            KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5.            KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.            KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

7.            NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

8.            PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

9.            REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

10.          SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem ksiegarnialumen.pl .

11.          SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Dariusz Kuśmierski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowe LUMEN Dariusz Kuśmierski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Wyrska 3G/8, 43-173 Łaziska Górne, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów, NIP: 6351279077, REGON: 273608388, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@ksiegarnialumen.pl, numer telefonu: +48 32 738 38 69.

12.          UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

13.          USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

14.          USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

15.          ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1.            Sklep ksiegarnialumen.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Produktów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

2.            Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3.            Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4.            Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5.            Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

6.            Zamówienia można składać:

6.1          poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep ksiegarnialumen.pl ) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

6.2          za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ksiegarnialumen.pl,

6.3          telefonicznie pod numerem telefonu: 32 738 38 69.

7.            W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

8.            Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

9.            Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 8,00 do 12,00. w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12,00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10.          Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.            Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.

2.            Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3.            Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. 

4.            Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.            Formularz odstąpienia od umowy oraz niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy jest wysyłany odrębnym mailem przed dostarczeniem Produktu.

6.            Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

7.            Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta), która będzie dołączana do Produktu.

 

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.            Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1.        płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

1.2.        płatność gotówką,

1.3.        płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

2.            W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 40 8436 0003 0000 0015 9281 0001 (Mikołowski Bank Spółdzielczy) Biuro Handlowe LUMEN Dariusz Kuśmierski, ul. Wyrska 3G/8, 43-173 Łaziska Górne, NIP: 6351279077. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........".

3.            W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4.            Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.            W przypadku wyboru płatności opisanej w pkt 1.1 Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1.            Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2.            Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1.        Czas kompletowania Produktu wynosi od 3 do 14 dni roboczych.

2.2.        Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3.            Zakupione w Sklepie Produkty są dostarczane wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej (FedEx).

4.            Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1.            Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1.        Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2.        Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

1.3.        Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

1.4.        Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2.            Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1.        Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2.        Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ksiegarnialumen.pl lub pisemnie na adres: ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów .

2.3.        W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.4.        Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów .

2.5.        Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

2.6.        W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

2.7.        Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.            Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów  dostępnego TUTAJ.

2.            W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

3.            W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów.

4.            Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5.            Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.            Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.            Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.            Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

9.            Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.

10.          Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

10.1       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

10.2       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.3       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

10.4       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

10.5       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

10.6       w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

10.7       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

11.          Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

1.            W niniejszym paragrafie zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

2.            Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.            Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty  części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.            Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.            W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.            Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 10

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.            Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1.        zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2.        prowadzenie Konta w Sklepie,

1.3.        Newsletter,

1.4.        Kalkulator Przeliczeniowy.

2.            Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.            Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 11

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.            Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.            Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1.        umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.2.        umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

2.3.        umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

2.4.        umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora Przeliczeniowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

3.            Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1.        komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2.        dostęp do poczty elektronicznej,

3.3.        przeglądarka internetowa,

3.4.        włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.            Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.            Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.            Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 § 12

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.            Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ksiegarnialumen.pl.

2.            W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3.            Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

4.            Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

§ 13

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.            Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1.        Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).

1.2.        Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ksiegarnialumen.pl.

1.3.        Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

1.4.        Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.            Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 14

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.            Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem ksiegarnialumen.pl  korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Dariusza Kuśmierskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowe LUMEN Dariusz Kuśmierski, ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów, NIP: 6351279077, REGON: 273608388. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony ksiegarnialumen.pl , bez zgody Usługodawcy.

2.            Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony ksiegarnialumen.pl  stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3.            Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem ksiegarnialumen.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem  ksiegarnialumen.pl  użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.            Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.            W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3.            Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4.            Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1.        Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

4.2.        Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.            Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

6.            Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

KSIEGARNIALUMEN.PL   

 

(obowiązuje od 25 maja 2018 roku)

 

„Bezpieczny Sklep”
Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu ksiegarnialumen.pl   jest Dariusz Kuśmierski wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowe LUMEN Dariusz Kuśmierski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby: ul. Wyrska 3G/8, 43-173 Łaziska Górne, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Żwirki i Wigury 6, 43-190 Mikołów, NIP: 6351279077, REGON: 273608388, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@ksiegarnialumen.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

2.       Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu ksiegarnialumen.pl.

 

§ 2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes przedsiębiorcy. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2.       Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

3.       W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 6 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4.       W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie.

6.       Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.

7.       Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a.       przetwarzane zgodnie z prawem,

b.      zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c.       merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

§ 3

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.       Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2.       W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość  e-mail na adres: biuro@ksiegarnialumen.pl.

 

§ 4

PLIKI "COOKIES"

1.       Sklep Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2.       Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3.       W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

1.1.    Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).

1.2.    „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

1.3.    Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

2.       Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.       Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu ksiegarnialumen.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4.       Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com