Wyszukiwarka
Subskrypcja

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ksiegarnialumen.pl

 

 

§1 Definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

§4 Umowa sprzedaży

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

§6 Metody płatności

§7 Rękojmia za wady Towaru

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz postępowanie reklamacyjne

§10 Odpowiedzialność

§11 Postanowienia końcowe

Załączniki

 

Wstęp

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem http://ksiegarnialumen.pl (zwany dalej „Sklepem internetowym”) prowadzony jest  przez Dariusza Kuśmierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowe LUMEN Dariusz Kuśmierski z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej 3G lok. 8, punkt sprzedaży: 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 6  NIP: 6351279077, REGON: 273608388, telefon: +48 32 738 38 69, poczta elektroniczna: biuro@ksiegarnialumen.pl.

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

 

§1 Definicje

 

1.    Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem http://ksiegarnialumen.pl.

2.    Sprzedawca    Dariusz Kuśmierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowe LUMEN Dariusz Kuśmierski z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej 3G lok. 8, punkt sprzedaży 43-190 Mikołów Żwirki i Wigury 6; NIP: 6351279077, REGON: 273608388.

3.    Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną zawierająca umowę ze Sprzedawcą,

4.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.    Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

6.    Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest zakup Towaru.

7.    Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8.    Konto klienta – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje adresowe oraz historia zamówień.

9.    Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu.

10.    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie przez Konta klienta.

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1.    Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2.    Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

3.    Klient korzystający z Usług Sprzedawcy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

4.    Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określa „Polityka prywatności” Sklepu internetowego.

5.    Towary dostępne w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad  fizycznych oraz prawnych.

6.    Sprzedawca realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.

7.    Towary zostały w sposób legalny wprowadzone na rynek polski.

8.    Informacje dotyczące Towaru znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

9.    Wszelkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN), są cenami brutto zawierającymi podatek VAT, cła oraz inne składniki.

 

§3 Usługi i ogólne warunki świadczenia usług

1.    Sprzedawca za pomocą Sklepu internetowego świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:

a)    umożliwieniu wypełnienia formularza zamówienia w celu zawarcia umów sprzedaży,

b)   umożliwieniu rejestracji i prowadzenia Konta klienta,

c)    przesyłaniu Klientom informacji o promocjach i Towarach w formie „Subskrypcji”.

2.    Usługi określone w ust. 1 świadczone są nieodpłatnie.

3.    Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wyplenienia formularza zamówienia zawierana jest  z Klientem na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez niego do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci umożliwienia rejestracji i prowadzenia Konta klienta zawierana jest z Klientem na czas nieoznaczony w momencie dokonania przez niego rejestracji w Sklepie internetowym. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci „Subskrypcji” zawiązywana jest na czas nieokreślony z chwilą zapisania się Klienta do „Subskrypcji” za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

4.    Założenie Konta klienta („rejestracja”) odbywa się za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego – Formularza rejestracji. W trakcie rejestracji Klient ustala indywidualny logi i hasło, które umożliwiają dostęp do Konta klienta.

5.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a)    urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)   przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c)    dostęp do poczty elektronicznej.

6.    Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4 Umowa sprzedaży

1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru Towaru dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianego produktu. Po dokonaniu wyboru Towaru (dodanie Towaru do „koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.

2.    Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w formularzu zamówienia adres poczty e-mail oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

3.    Wiadomość potwierdzająca zamówienie zawiera ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).

§5 Czas realizacji zamówienia oraz dostawa

1.    Sprzedawca realizuje zamówienia według kolejności ich wpłynięcia.

2.    Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 14 dni roboczych. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia (kompletowanie oraz pakowanie zamówienia) oraz czas dostawy zamówienia zależny od wybranego sposobu doręczenia.

3.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

4.    Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem  Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej FedEx. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Towaru pod adresem 43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 6, po uprzednim telefonicznym lub mailowym ustaleniu terminu odbioru.

5.    Informacje o kosztach dostawy podane są w trakcie wypełniania przez Klienta formularza zamówienia.

6.    Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę.

 

§6 Metody płatności

1.    Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:

a)    przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Mikołowski Bank Spółdzielczy o numerze: 40 8436 0003 0000 0015 9281 0001,

b)   gotówką przy odbiorze.

2.    Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

3.    Realizacja zamówienia następuje z chwilą zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy lub po potwierdzeniu zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze.

4.    Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem lub fakturą VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

 

§7 Rękojmia za wady Towaru

1.    Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

2.    Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wadu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

3.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. W przypadku Towaru używanego Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady stwierdzone przed upływem roku od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu konsumentem.

4.    Zgodnie z art. 563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5.    Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@ksiegarnialumen.pl lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy. Zgłoszenie można przesłać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.    Jeżeli jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych, Towar należy dostarczyć na adres 43-190 Mikołów, ulica Żwirki i Wigury 6.

7.    Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

8.    Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy, usunięcia wad lub wymiany Towaru na nowy.

 

§8 Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.    Klientowi będącemu konsumentem w związku z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do dostąpienia od umowy zwartej na odległość bez podawania przyczyny.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

3.    Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy.

4.    Do zachowania terminu określonego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

5.    Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu umowy.

6.    Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.    Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.    Klient ma obowiązek zwrócić rzez Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar należy dostarczyć na adres: 43-190 Mikołów, ulica Żwirki i Wigury 6.

10.    Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

11.    W razie odstąpienia od umowy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta m.in. w stosunku do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, jak i też w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism (z wyjątkiem umowy o prenumeratę).

 

§9 Odstąpienie od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

oraz postępowanie reklamacyjne

1.    Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2.    Odstąpienie od umowy może zostać dokonane przez złożenie Sprzedawcy oświadczenia drogą elektroniczną na adres biuro@ksiegarnialumen.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres siedziby Sprzedawcy. Odstąpienie od umowy może nastąpić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.    W przypadku umów o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. w przypadku umowy określonej w §3 ust. 1 pkt. b) Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Klient może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu na adres poczty elektronicznej biuro@ksiegarnialumen.pl.

4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo to wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym  z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

5.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedawcę usług świadczonych za pomocą Sklepu internetowego, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@ksiegarnialumen.pl.

6.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lud adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.

7.    Reklamację rozpatruje Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

8.    W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 6 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.

 

§10 Odpowiedzialność

1.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Klienta błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie) lub działanie Klienta w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Sprzedawcę.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego nie może naruszać praw Klienta.

 

§11 Postanowienia końcowe

1.    Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi na stronie Sklepu internetowego na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

3.    W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie  przepisy prawa polskiego.

4.    Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.

5.    Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

6.    Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2016 r.

 

 

 

Polityka prywatności

Sklepu internetowego ksiegarnialumen.pl

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy dokument stanowiący załącznik do regulaminu Sklepu internetowego działającego pod adresem http://ksiegarnialumen.pl określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.

2.    Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca tj. Dariusz Kuśmierski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowe LUMEN Dariusz Kuśmierski z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej 3G lok. 8, NIP: 6351279077, REGON: 273608388, telefon: +48 32 738 38 69, poczta elektroniczna: biuro@ksiegarnialumen.pl

3.    Sprzedawca przestrzega zasad ochrony Klientów przewidzianych Ustawą o ochronie danych osobowych.

4.    Klient korzystając z usług dostępnych w Sklepie internetowym wyraża zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie przewidzianym w niniejszym dokumencie dla potrzeb świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.    Zbiory danych osobowych Klientów zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

6.    Sprzedawca stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem przez osobę nieupoważnioną a także zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

7.    Dostęp do danych osobowych Klienta posiada Sprzedawca na zasadach określonych w Regulaminie oraz w niniejszym dokumencie oraz podmioty za pomocą, których Klient dokonuje płatności, które gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoim regulaminami.

 

 

§2 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 

1.    Politykę prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego oraz w celach księgowych tj. :

a)    złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,

b)   zawarcia umowy sprzedaży,

c)    wystawienia faktury VAT,

d)   prowadzenia Konta klienta,

e)    realizacji usługi „Subskrypcji”.

2.    Sprzedawca zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:

a)    imię i nazwisko,

b)   adres zamieszkania (adres do doręczeń),

c)    numer identyfikacji podatkowej (NIP),

d)   adres poczty elektronicznej (e-mail),

e)    numer telefonu.

3.    Sprzedawca oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Sprzedawcę.

 

 

§3 Polityka „Cookies”

 

1.    Sprzedawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Sprzedawca wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.

2.    Pliki Cookies pozwalają Sprzedawcy na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.

3.    Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.

4.    Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

 

 

§4 Prawa i obowiązki

 

1.    Sprzedawca ma prawo do przekazania wybranych informacji dotyczących Klientów organom władzy bądź osobą trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania oraz uzupełniania a także prawo do żądania ich usunięcia bądź zaprzestania przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Klient może przesłać stosowaną wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy lub adres poczty elektronicznej biuro@ksiegarnialumen.pl.

3.    Żądanie usunięcia danych osobowych lub zaprzestania ich przetwarzania może skutkować brakiem możliwości realizacji usług przez Sprzedawcę.   

 

 

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni  od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas tj. Dariusza Kuśmierskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Biuro Handlowe LUMEN Dariusz Kuśmierski z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ulicy Wyrskiej 3G lok. 8, NIP: 6351279077, REGON: 273608388, telefon: +48 32 738 38 69, poczta elektroniczna: biuro@ksiegarnialumen.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego do nas pocztą na adres lub drogą elektroniczną na wskazane wyżej adresy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu naszego Sklepu internetowego oraz przesłanego w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby przesłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy o odesłanie Towaru na adres 43-190 Mikołów, ulica Żwirki i Wigury 6, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, iż będą Państwo zobowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat:

Biuro Handlowe LUMEN Dariusz Kuśmierski

ul. Wyrska 3G lok. 8

43-173 Łaziska Górne

Adres e-mail: biuro@ksiegarnialumen.pl

 

 

Ja niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od:

*umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia): ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

*umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej

…………………………………

…………………………………

Data wypełnienia formularza:

…………………………………

* Właściwe zaznaczyć

 

Załącznik nr 2 - formularz zgłoszenia reklamacji

 

…………………, dnia ……………. r.

(miejscowość, data)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

 

1. Dane Klienta

Imię i nazwisko

 

 

Adres

 

 

 

E-mail

Telefon

 

 

 

2. Informacje o przedmiocie reklamacji

Towar

(kod towaru/ nr seryjny, nazwa)

 

Data zakupu

 

 

Opis wady

(w tym moment wystąpienia wady)

 

 

 

 

 

3. Żądanie Klienta (w związku art. 561 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny):

nieodpłatna naprawa Towaru

wymiana na nowy Towar

odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny*

obniżenie ceny Towaru*

*Pouczenie: Klientowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zapłaconej ceny lub obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy lub usunie wady. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie naprawił lub nie wymienił Towaru na nowy.

…………………………………………….

(podpis Klienta)